"Give Me Your Children"

Based on Mordechai Rumkowski's 1942 speech addressed to the Jews of the Lodz Ghetto during its deportation.

בבסיס העבודה נאומו של מרדכי רומקובסקי  ב-4  ספטמבר  1942 המופנה אל ההורים בגטו לודז' .

בחלקו העליון של שק תפוחי האדמה, ציור ילדותי תמים למראה עם שמים כחולים, פרחים ביער, ארבעה ילדי גפרורים וקו אדמה.

אלא שאלה אינם פרחים כי אם ארבעה קברי המונים ביער ז'וחוב Rzuchow שהיה חלק ממחנה ההשמדה חלמנו. אבקני הפרחים אינם אלא עצמות הנספים. במרכז הפרחים- כפתורים הזהים בחלקם לאלה שנאספו בחלמנו ומוצגים במוזיאון "יד ושם".

בין רגלי אחד הילדים, נראית מסילת הברזל ובסופה מרוכזים חפצי הערך של הנספים שנלקחו מהם עם הגיעם לטירה במחנה חלמנו.

בחלקו התחתון של השק, תפורים בערבוביה כפתורים בלויים ושבורים וכפתורים המשמשים בביגוד ילדים. כל כפתור הינו אחד ויחיד . גבולות  גטו לודז' מורכבים ממשפטים מנאומו של רומקובסקי. בגטו הריק  מסומנים שני בתי הקברות היהודים.